Wyodrębnianie samodzielnych lokali (do założenia księgi wieczystej)

« mieszkalnych i niemieszkalnych »